Tisdagen den 21 maj 2024

Stadgar

STADGAR
Sammanträdesdatum
2001-08-11
2010-06-19 uppdaterade
 
Ärende
Stadgar för Löknäs vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
 
Kommun: Värmdö
Län: Stockholm
 
§ 1 Firma
Föreningens firma är Löknäs Vägförening Värmdö Vindö-Löknäs Ga:1
 
§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar vägar inom Löknäs vägförening, Värmdö Vindö-Löknäs Ga:1, vilken är föremål för omprövning i förrättning dnr AB001101.
 
§ 3 Grunderna för förvalt­ningen
Väghållningen omfattar byggande av väg, vägunderhåll och vinterväghållning.
 
§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.
 
§ 5 Styrelse säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun.
Styrelsen skall bestå av 5  ledamöter och 2 suppleanter.
 
§ 6 Styrelse val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrel­sen sig själv.
 
§ 7 Styrelse kallelse till samman­träde, föredragnings­lista
Kallelse av ledamöterna och suppleanter till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om före­kommande ärenden.
 
§ 8 Styrelse beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde an­ses behörigen utlyst om samtliga ordina­rie ledamöter infunnit sig till sammanträ­det.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tred­jedelar av sty­relseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskriv­ning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Proto­kollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid för­fall för ordföranden lett sammanträdet.
 
§ 9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall:
1: förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2: föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3: föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4: årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5: i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handha­vande av före­ningens angelägenheter.
 
§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordi­narie före­ningsstämma utse 2  revisorer och 2 suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
 
§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari tom 31 december.
 
§ 12 Underhålls och förnyel­sefond
Avsättning till föreningens underhålls- och förnyelsefond bestäms årligen av stämman efter förslag från styrelsen. 
 
§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj eller juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om med­lemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvalt­ning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debite­ringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgäng­lig för granskning under samma tid.
 
§ 14 Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev till respektive fastighetsägare.
Kallelse skall ske senast 3 veckor före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som skall förekomma på stämman,
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmar­nas kännedom genom brev till respektive fastighetsägare.
 
§ 15 Motioner
Medlem kan skriftligen genom motion väcka förslag rörande föreningens verk­samhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under april månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlem­marna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
 
§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
 
1: val av ordförande för stämman
2: val av sekreterare för stämman
3: val av två justeringsmän
4: styrelsens och revisorernas berättelser
5: ansvarsfrihet för styrelsen
6: framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7: ersättning till styrelsen och revisorerna
8: styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9: val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10: val av revisorer och suppleanter
11: fråga om val av valberedning
12: övriga frågor
13: meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
 
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.
 
§ 17 Disposition av avkast­ning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.
 
§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvalt­ning av samfäl­ligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständig­heter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
 
§20 Protokollsjustering, tillgänglighet
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter anslås på anslagstavlor inom föreningen samt läggas ut på föreningens hemsida.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.
 
§ 21 Beräkning av debiteringslängd och andelstal
 
Fastigheten fastställts per den 1 november inför varje räkenskaps år om fastigheten är av typen:
 
Obebyggd fastighet, fritidsfastighet, permanentfastighet, verksamhet / företag:
 
Beräkning av andelstal är för respektive fastighets typ:
 
Obebyggd fastighet:          2
Fritidsfastighet:                  6
Permanentfastighet:          9
För verksamhet / företag sker en speciell beräkning, och när förändring sker, får ändring av ingående tal ske vilket görs av styrelsen i samråd med företagen.
 
Beräkning av debiteringslängd sker genom att andelstalet multipliceras med debiteringslängden som fastställs på stämman för kommande räkenskaps år.